Historie Nederland

Nederland beholdt sin nøytralitet under 1. verdenskrig. Likevel førte krigen til knapphet på matvarer. Som en reaksjon på dette og hendelsene i Russland brøt det ut en revolusjon i Nederland som blant annet medførte innføring av allmenn stemmerett.

I første halvdel av 1900-tallet forsterket den såkalte ”forsøylingen”, eller blokkdelingen, av det nederlandske samfunnet seg. Søylene besto av mennesker med sammenfallende verdensbilde, og hver søyle fikk sitt eget politiske parti, egne organisasjoner og medier. Den økonomiske depresjonen på 30-tallet rammet Nederland hardt, ikke minst fordi de hadde holdt så lenge fast ved den såkalte gullstandarden (som innebar at landets valuta, gylden, hadde en fast verdi i gull).

10. mai 1940 ble Nederland invadert av tyskerne. Etter en tid med innsparinger i forsvaret, var landets forsvarsevne svekket. I de besatte områdene ble spesielt vinteren 1944/45 hard, og i løpet av vinteren døde mange nederlendere av sult og utmattelse. 5. mai 1945 ble landet befridd av kanadierne. De første etterkrigsårene var preget av hardt arbeid med gjenoppbygging av landet. I 1953 ble dette arbeidet avbrutt av en katastrofal flom i Zeeland der 2000 personer druknet. I etterkant av denne naturkatastrofen ble arbeidet med Deltaverkene påbegynt. Arbeidet gikk over flere tiår, og innebar blant annet at de fleste deltaer/ munninger ble sperret av eller fikk egne flomvern.

Mot slutten av 40-tallet endret Nederland sin utenrikspolitiske kurs. Landet oppga sin nøytralitet til fordel for et samarbeid med USA og de vesteuropeiske landene innenfor NATO. I 1957 var Nederland ett av seks land som underskrev Romatraktaten og sammen grunnla Det europeiske økonomiske fellesskap (EEC). Eksporten, landbruket og industrien i landet profitterte fra dette. I 1991 ble grunnlaget for Euroen lagt gjennom Maastrichttraktaten. Et par år senere ble resultatet av valget i Nederland at den første ”Paarse kabinet”, dvs. en regjering bestående av både liberale og sosialdemokratiske partier, ble dannet. I 1999 ble for første gang Euroen tatt i bruk på den nederlandske børsen. Kort tid senere ble Euroen innført som offisielt betalingsmiddel i Nederland.